AMTRAK-1973 BOSTON AREA


(NEG#AME-1)
BOSTON BOUND TRAIN ON CANTON VIADUCT 1973AME

  1. PENN CENTRAL E-UNIT ON VIADUCT NEAR BOSTON (SAMPLE SHOWN ABOVE)
  2. PENN CENTRAL E-UNIT ON TRAIN AT CANTON JCT. MASS
  3. PENN CENTRAL E-UNIT ON VIADUCT NEAR BOSTON
  4. AMTRAK E-UNIT 281 NEAR BOSTON ON SILVER STAR
  5. AMTRAK E-UNIT 282 NEAR BOSTON ON SILVER STAR
  6. REAR VIEW OF ABOVE TRAIN W/ OPEN OBSERVATION CAR
  7. TURBO TRAIN AT BOSTON
  8. TURBO TRAIN AT BOSTON
  9. TURBO TRAIN AT BOSTON
  10. TURBO TRAIN LEAVING BOSTON
  11. GOING AWAY SHOT OF TURBO LEAVING BOSTON
  12 NEW YORK BOUND TURBO ON CANTON VIADUCT

(Return to Amtrak Page)